Duyurular RSS

  • Duyuru Yok

Birim İç Kontrol

1-Kontrol Ortamı Standartları

İç Kontrol Komisyonu

KOS1- Etik Değerler  ve Dürüstlük

Etik Sözleşmesi

KOS2- Misyon-Vizyon, Organizasyon Yapısı ve Görevleri

Misyon-Vizyon

Teşkilat Şeması

Hassas Görevler

Personel Görev Dağılımı

KOS3- Personelin Yeterliliği ve Performans Değerlendirme

Performans Değerlendirme Formu

KOS4- Yetki Devri

Yetki Devri Formu

2-Risk Değerlendirme

RDS1- Planlama ve Programlama

2021 Faaliyet Raporu

RDS2- Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirmesi

Risk Belirleme ve Değerlendirme Formu

Kurum Risk Haritası

Risk Puan Tablosu

Risk Eylem Planı Tablosu

Risk Profili Tablosu

Risk Envanteri Tablosu

Risk Eylem Planı Çalışma Grubu

3-Kontrol Faaliyetleri Standartları

KFS1- Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

KFS2- Prosedürlerin Belirlenmesi

Hizmet Envanteri

Hizmet Standartları

İş Akış Şemaları

KFS3- Görevler Ayrılığı

Görevler Ayrılığı

KFS4- Hiyerarşik Kontroller

Hiyerarşik Yapı

KFS5- Faaliyetlerin Sürekliliği

Görev Tanımları

Görev Devri Formu

KFS6- Bilgi Sistemleri Kontrolleri

Erişim-Yetki Taahhütnamesi

4-Bilgi Sistemleri Kontrolleri

BİS1- Bilgi ve İletişim

Bilgi ve İletişim

BİS2- Raporlama-Birim Faaliyet Raporları

2021 Faaliyet Raporu (İlk defa hazırlanacaktır.)

BİS3- Kayıt Dosyalama Sistemi (EBYS-Arşiv güncel ve düzenlidir.)

BİS4- Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi

Personel Öneri Formu

Şikâyet Dilekçesi

Tutanak

5-İzleme

İS1- İç Kontrol Değerlendirmesi

İç Kontrol Değerlendirme Formu

İS2- İç Denetim

Üniversitemiz Senatosunun 02.09.2021 tarih ve 20 nolu toplantısında; Üniversitemiz "İç Kontrol Sistemi Yönergesi" kabul edilmiş olup, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Koordinatörlüğünde Üniversitemiz "İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu, İç Kontrol Komisyonu ve İç Kontrol İdare Çalışma Grubu" oluşturulmuş ve Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Doğan KARACOŞKUN tarafından onaylanmıştır.

Son Güncelleme: 2022-01-25 13:45:04

                                                             Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2024